Atenció a la persona

La finalitat de la Fundació Acció Baix Montseny és afavorir la millora de la qualitat de vida, la igualtat d’oportunitats i la inserció sòciolaboral de persones amb disminució.
 

Serveis que ofereix la Fundació:

 • Centre especial de Treball :
  Té per objectiu crear llocs de treball per a persones amb discapacitat. Implica l’adquisició d’hàbits laborals i , per tant, és  una eina de transició cap al mercat de treball ordinari.
  Recurs inscrit amb el número T-00191 dins el Registre d’entitats, serveis i establiments socials  de la Generalitat de Catalunya.
 • Servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar:
  És un servei que té per objectiu afavorir l’autonomia de la persona en la seva llar, mitjançant l’aprenentatge d’hàbits domèstics.

 

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

Servei que té per objectiu la inserció sòciolaboral de persones amb discapacitat.

 • Acollida i assessorament
  L’entitat dona atenció a persones amb discapacitat en recerca de feina. La demanda pot venir del mateix interessat o d’entitats del sector. Paral.lelament s’ofereix informació i assessorament a entitats i a persones que es trobin en procés d’inserció laboral.
   
 • Borsa de treball
  Totes aquelles persones que han estat ateses al servei d’ acollida i que reuneixen els requisits necessaris per ocupar un lloc de treball en la nostra entitat, passen a formar part d’una llista d’espera interna per ocupar futures ofertes de treball.
   
 • Requisits d’entrada
  • Disposar d’un certificat de discapacitat  igual o superior al 33 % o una incapacitat reconeguda per la Seguretat Social equivalent.
  • Tenir la majoria d’edat.
  • Es donarà prioritat a la discapacitat psíquica (retard mental, malaltia mental ...).
 • Unitats de suport a l'activitat professional (USAP)
  Ofereixen servei d’acompanyament i suport per garantir l’adaptació de les persones amb discapacitat al seu lloc de treball. L’equip que presta aquest recolzament és un equip multidisciplinar format per psicòleg/a, treballador/a social i monitors/es de suport que treballen de manera integrada amb l’equip productiu.

   

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=3777

 

HABITATGE

 • Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar:
  Aquest servei està adreçat a persones amb discapacitat que han decidit viure de manera independent o compartint habitatge amb altres persones amb discapacitat i necessiten d’un suport puntual per gaudir de plena autonomia tant en el seu domicili com a nivell comunitari. Aquest servei està inscrit al Registre d’entitats, serveis i establiments socials  de la Generalitat de Catalunya amb el número S05963.

      http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_d...

 • Pis amb suport:
  L’entitat disposa d’un pis en règim de lloguer amb una capacitat per a dues persones amb discapacitat que volen   accedir a una vida més independent. Aquestes persones reben  el servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar adaptat a les seves necessitats.